Algemene voorwaarden - Balanza
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Balanza Leefstijl Expertisecentrum

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Balanza Leefstijl Expertisecentrum en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Balanza Leefstijl Expertisecentrum inroepen. De opdrachtgever ontvang deze algemene voorwaarden per email, voorafgaand aan de behandeling of het leveren van de diensten. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ook schriftelijk verkrijgbaar en zijn ook ten alle tijden online in te zien via de website. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. Balanza Leefstijl Expertisecentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 87168197.

Definities

 • Balanza Leefstijl Expertisecentrum: de vestiging zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten.
 • Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot beweegactiviteiten.
 • Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Beweegactiviteiten: diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 • Lidmaatschap: Overeenkomst tussen Balanza Leefstijl Expertisecentrum en het Lid ter zake van Beweegactiviteiten. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, wellness, etc.).
 • Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.
 • Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de website.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Beweegactiviteiten, die tussen Balanza Leefstijl Expertisecentrum en het Lid worden gesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Balanza Leefstijl Expertisecentrum en haar opdrachtgever betreffende begeleiding en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten, klanten, consumenten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Balanza Leefstijl Expertisecentrum inroepen. De opdrachtgever ontvang deze algemene voorwaarden per email, voorafgaand aan de behandeling of het leveren van de diensten.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is schriftelijk verkrijgbaar en zijn ook ten alle tijden online in te zien via de website. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. Balanza Leefstijl Expertisecentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87168197.

Bereikbaarheid

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is elke dag van 09:00 tot 21:00 uur beschikbaar voor afspraken. Op onze locaties hanteren wij geen wachtlijst. Daarnaast zijn wij elke werkdag bereikbaar via telefoon, sms en WhatsApp. Telefonisch zijn wij elke werkdag tussen 9:00 – 12:00 bereikbaar. ‘s Middags kun je alleen bellen voor spoed. Voor het maken van een afspraak of het opvragen van meer informatie kun je ook e-mailen naar info@balanza.nu of het contactformulier op de website invullen. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op jouw bericht. Dit is m.u.v. het weekend- en feestdagen. Daarnaast werken wij met een online afspraken module waarbij men direct een afspraak in kan plannen.

Bevestiging van eerste afspraak

Bij de bevestiging van de afspraken zal Balanza Leefstijl Expertisecentrum meedelen wanneer en waar je wordt verwacht en wat je eventueel mee moet nemen. De bevestiging van de afspraak wordt per email verstuurd naar het bij ons bekende emailadres.

Bedenktijd lidmaatschap beweegcentrum

Je hebt bij een inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving kosteloos en zonder opgaaf van reden af te zien van het lidmaatschap waarvoor je je hebt ingeschreven. Dit geldt ook voor de overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Balanza Leefstijl Expertisecentrum). De wijze van opzegging staat vermeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum kan altijd zonder opgave van reden jouw inschrijving weigeren. Bij weigering ben je geen kosten verschuldigd en zullen reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

Identificatie in het Beweegcentrum

Balanza Leefstijl Expertisecentrum behoudt zich het recht voor om bij inschrijving om identificatie te vragen. Verder is Balanza Leefstijl Expertisecentrum gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie te vragen teneinde na te gaan of jij inderdaad de persoon bent die de toegangsdruppel gebruikt.

Bij inschrijving wordt gevraagd om het maken van een foto, zodoende kan Balanza Leefstijl Expertisecentrum nagaan of degene van wie de toegangsdruppel is ook degene is die incheckt voor het sporten.

Je bent verplicht een geldig telefoonnummer en e-mailadres op te geven zodat we je in geval wijzigingen of betalingsachterstanden kunnen informeren.

Indien de op het inschrijfformulier of later aan Balanza Leefstijl Expertisecentrum vermelde gegevens wijzigen dien je dit zo snel mogelijk aan Balanza Leefstijl Expertisecentrum door te geven. Je kunt jouw gegevens altijd inzien via het klantenportaal van Balanza Leefstijl Expertisecentrum.

Gebruik klankportaal en toegangsdruppel Beweegcentrum

Bij de inschrijving ontvang je een toegangsdruppel voor toegang tot het Beweegcentrum van Balanza.  Deze druppel is persoonlijk op naam en ben je verplicht te gebruiken wanneer je binnenkomt in het Beweegcentrum.  

Met de code die achterop de toegangsdruppel staat, en een wachtwoord kun je inloggen in het klantportaal van Balanza Leefstijl Expertisecentrum. Hierin vind je jouw persoonsgegevens, afspraken en facturen. Via het klantportaal meld je je aan- en af voor sportactiviteiten. 

De meest actuele activiteiten die Balanza Leefstijl Expertisecentrum zijn, zoals de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden vind je in het klantportaal. Balanza Leefstijl Expertisecentrum zal deze minimaal 2 weken van te voren via het klantportaal aankondigen.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is bevoegd om bij misbruik van de druppel en bij betalingsachterstanden jou de toegang tot het pand te ontzeggen. 

Het gebruik van de toegangsdruppel is op basis van bruikleen, deze kost niets en er zit geen borg op. Verlies of diefstal van de druppel dient zo snel mogelijk aan Balanza Leefstijl Expertisecentrum te worden gemeld. Voor een nieuwe druppel wordt € 5,00 in rekening gebracht.

Financieel Beweegcentrum

De prijzen en kortingen voor het Lidmaatschap die staan vermeld op de website van Balanza Leefstijl Expertisecentrum staan zijn actueel en leidend. Het lidmaatschapsgeld is voor een periode van 4 weken. 

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen en kortingen aan te passen, ook in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Balanza Leefstijl Expertisecentrum is verder bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de startdatum van het lidmaatschap, dan heb je het recht om je lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum houdt zich het recht voor prijzen en kortingen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

Per lidmaatschap is er maar één korting tegelijk mogelijk. Dus óf een gezinskorting óf een jeugdkorting.

Het lidmaatschapsgeld wordt via SEPA automatische periodieke incasso vooraf geïncasseerd via de ABN AMRO bank. Balanza Leefstijl Expertisecentrum kan achterstallige betalingen innen via SEPA automatische incasso. Wanneer na twee pogingen tot het innen van achterstallige betalingen dit niet lukt wordt er  € 20,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

Indien je niet tijdig je lidmaatschap en eventuele andere aangeschafte artikelen betaalt ben je zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Je kan geen gebruik maken van het Leefstijl Expertisecentrum totdat de achterstand is voldaan. Je toegangsdruppel wordt geblokkeerd.

Indien Balanza Leefstijl Expertisecentrum over dient te gaan tot het inschakelen van een incassobureau, ben je (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd met een minimum van € 40,00. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar is geworden, kan Balanza Leefstijl Expertisecentrum de wettelijke rente in rekening brengen.

Privacy Beweegcentrum

Balanza Leefstijl Expertisecentrum verwerkt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Balanza Leefstijl Expertisecentrum gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

In de Privacyverklaring van Balanza Leefstijl Expertisecentrum wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Balanza Leefstijl Expertisecentrum worden verwerkt, voor welke doeleinden Balanza Leefstijl Expertisecentrum dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je op onze website. 

Bedrijfsfitness

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Leden kunnen via Bedrijfsfitness Nederland een lidmaatschap afsluiten. Wanneer lid een lidmaatschap via Bedrijfsfitness Nederland heeft afgesloten, moet deze ook via hen worden beëindigd.

Directe toegankelijkheid

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is direct toegankelijk. Dat betekent dat je voor een behandeling en/of andere diensten van ons geen verwijzing nodig hebt van een arts. Soms schrijft een (huis)arts wel een verwijzing, dat is fijn maar geen verplichting meer.

Er zijn een aantal uitzonderingen:

 • Knie en heup artrose, om voor een vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk
 • Voor behandeling bij jouw thuis hebben we een verwijzing van jouw (huis)arts nodig waar dit om vermeld staat.
 • Om voor een vergoeding voor een beweeginterventie in aanmerking te komen hebben we hier een verwijzing voor nodig

Verhindering diëtetiek of fysiotherapie

Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op de afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 48 uur tevoren aan te geven. Dit kan per email, telefonisch, via WhatsApp of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij de tarieven staat het no-show tarief vermeld. Wanneer jouw zorgverlener de afspraak niet kan nakomen is Balanza Leefstijl Expertisecentrum is gerechtigd om gekwalificeerde derden in te schakelen voor de uitvoering van de behandelingen en/of diensten.

Vergoeding en eventueel eigen risico

Diëtetiek

Vanuit de basisverzekering wordt standaard 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed, dit zijn zo’n 4 consulten. Daarnaast kan het zijn dat er vanuit een aanvullende verzekering nog extra consulten worden vergoed. De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Deze vergoeding gaat ten koste van het eventuele openstaande eigen risico. Door behandeling in het ziekenhuis of medicijngebruik gaat het eigen risico op. Als dat het geval is worden de consulten volledig vergoedt. De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.  Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico en daarom worden die consulten volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Fysio

Fysiotherapie wordt voornamelijk vanuit jouw aanvullende verzekering vergoed, het aantal of het budget is erg afhankelijk van welke verzekering je hebt en welk aanvullend pakket. Bekijk hiervoor goed je polis of doe dit samen met jouw fysiotherapeut.

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed, hierbij wordt dan wel het eigen risico aangesproken als je dit nog hebt open staan. Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet je klacht/aandoening in de Lijst Borst staan.

Is dit het geval dan kan vanaf de 20e fysiotherapie zitting je aanspraak maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 zitting zul je dan wel eerst vanuit je aanvullende verzekering moeten vergoeden. Een uitzondering is knie en heupartrose, dit zit sinds 1-1-18 ook in de basisverzekering voor 12 consulten.

Ketenzorg

Wanneer je een chronische ziekte hebt, zoals diabetes, COPD of een hart- en vaatziekte dan ben je via jouw huisarts aangemeld voor ketenzorg. De kosten van onze consulten worden dan volledig vergoed en gaan niet ten koste van het eigen risico. Zowel in de provincie Groningen, Drenthe en Friesland zijn wij aangesloten bij de ketenzorg. Vraag hierna bij jouw huisarts of diëtist.

Directe- en indirecte behandeltijd

Een consult bestaat altijd uit twee delen. Directe tijd is de tijd waarbij je zelf aanwezig bent. De indirecte tijd is de tijd die Balanza Leefstijl Expertisecentrum besteed aan o.a. verslaglegging van het consult, het opstellen van een plan, het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de (huis)arts, communicatie rondom je behandelplan en het registreren van je gegevens. Hier ben je als cliënt niet bij aanwezig.

Rapportage

Indien je met een verwijzing op ons spreekuur komt dan wordt er een rapportage geschreven aan jouw behandelend (huis)arts na het laatste consult. Wanneer je zonder verwijzing komt, dan vragen we eerst om jouw akkoord voordat we een rapportage naar je (huis)arts sturen.

Privacy beleid

Alles wat je met de zorgverleners van Balanza Leefstijl Expertisecentrum bespreekt tijdens de behandeling en/of bij de uitvoering van diensten is vertrouwelijk. Om goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we contact- en persoonsgegevens van je nodig. Balanza Leefstijl Expertisecentrum is verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming . De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Balanza Leefstijl Expertisecentrum handelt conform deze wet. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. Jouw contactgegevens worden alleen gebruikt om informatie omtrent de behandeling en/of de diensten van Balanza Leefstijl Expertisecentrum te verzenden. De contactgegevens kunnen in de toekomst worden gebruikt voor marketingdoeleneinden van Balanza Leefstijl Expertisecentrum. Je kunt dan te allen tijde aangeven dat je dit niet wilt. De contact- en persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

De plichten van Balanza:

 • Jouw gegevens (BSN, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische gegevens, naam zorgverzekeraar en verwijzer) worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk:

– voor paramedische (dietistische) zorgverlening;

– voor doelmatig financiële afhandeling van jouw behandelingen bij de zorgverzekeraars;

– (anoniem) voor klanttevredenheidsonderzoeken.

 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden en vooraf wordt jouw goedkeuring gevraagd.
 • Alle experts (diëtisten, fysiotherapeuten) werkzaam binnen Balanza Leefstijl Expertisecentrum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie paramedische behandelingen.
 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (zoals zorgverzekeraars en softwareleveranciers) middels verwerkersovereenkomsten.
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jouzelf.
 • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jijzelf hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 • Jouw financiële gegevens bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar.

De rechten van de cliënt

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Balanza Leefstijl Expertisecentrum van je heeft.
 • Het recht om een klacht in te dienen: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Verplichtingen van ons Beweegcentrum

Ons Beweegcentrum staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van haar leden.

Verplichtingen van leden

Leden houden zich aan de door Balanza Leefstijl Expertisecentrum gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de balie van het Balanza Leefstijl Expertisecentrum en staan online op de website. Leden dienen medische contra-indicaties te melden aan Balanza Leefstijl Expertisecentrum.

Leden dienen de aanwijzingen van Balanza Leefstijl Expertisecentrum c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. 

Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien leden onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. Het is niet toegestaan te roken in het Balanza Leefstijl Expertisecentrum. 

Beëindigen

Je kunt te allen tijde deze overeenkomst beëindigen, mits de zorgverlener van Balanza Leefstijl Expertisecentrum ten minste 48 uur voor de gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld. Een afsluitend consult is wenselijk, mede in verband met de eindrapportage naar de (huis)arts. Balanza Leefstijl Expertisecentrum kan de overeenkomst beëindigen indien de behandeling naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt.

Beëindiging of ontbinding/opschorting lidmaatschap Beweegcentrum

Je kunt het lidmaatschap tot 4 weken voor de einddatum van het contract schriftelijk opzeggen. Indien je dit niet doet, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 4 weken. 

Je kan op de volgende manieren je lidmaatschap opzeggen:

 • E-Mailbericht 
 • Contactformulier op de website
 • Brief
 • Opzegformulier bij de balie

Als de opzegging in ons klantsysteem is verwerkt krijg je een bevestiging van de opzegging per e mail. 

Wanneer een een gezinslid opzegt, wordt de gezinskorting opnieuw berekend of komt te vervallen. Voor de overige Leden lopen de tarieven van het Lidmaatschap door en zullen, afhankelijk van het aantal gezinsleden, worden aangepast in tarief. 

Je kan de overeenkomst tussentijds kosteloos beëindigen op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs vereist is en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Je kan de overeenkomst tussentijds kosteloos beëindigen wanneer je verhuist en als gevolg daarvan een lange reistijd hebt (meer dan 20 km).

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Balanza Leefstijl Expertisecentrum het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden gepauzeerd. Pauzeren van het lidmaatschap is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs. Pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.

Bij het tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap in combinatie met een gezinskorting, zal de gezinskorting bij de overige gezinsleden opnieuw worden berekend. Elk Lid kan afzonderlijk tijdelijk worden stopgezet. Het tijdelijk stopgezette Lid betaalt dan tijdelijk geen lidmaatschapsgeld. 

Beëindiging lidmaatschap door Balanza Leefstijl Expertisecentrum

Balanza Leefstijl Expertisecentrum mag de overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling in de volgende situaties:

Als je niet (tijdig) aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, de machtiging tot SEPA automatische incasso wordt ingetrokken en/of een bedrag wordt gestorneerd

Indien je de huisregels niet naleeft, dan wel indien je de toegang is geweigerd of ontzegt. 

Indien Balanza Leefstijl Expertisecentrum haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Balanza Leefstijl Expertisecentrum mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn.

Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Intellectueel eigendom

Alle door Balanza Leefstijl Expertisecentrum verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, recepten, trainingsschema’s, voedingsschema’s, e-books en opdrachten ten behoeve van de behandeling zijn intellectueel eigendom van Balanza Leefstijl Expertisecentrum en mogen niet vermenigvuldigd worden.

Tarieven per 01-01-2023

Diëtetiek

Met alle zorgverzekeraars heeft Balanza Leefstijl Expertisecentrum een contract afgesloten. Dat betekent dat de kosten van onze consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze tarieven liggen vast in het contract met de zorgverzekeraars en daar houdt de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht op. De tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Wanneer blijkt dat de vergoeding is verbruikt dan ontvang je rechtstreeks een factuur van ons. Wij zullen tijdig aangeven wanneer de vergoeding van de zorgverzekeraar verbruikt is en pas na akkoord krijg je een factuur van ons.

Wanneer de zorgverzekeraar onze consulten/diensten niet vergoed rekenen wij de volgende tarieven:

DienstTijdTarief
Intake90 minuten-€ 120
Vervolgconsult per 15 min15 minuten-€ 20
Telefonisch Consult15 minuten-€ 20
Weegkaart5 weegmomenten-€ 43
No Show Intakex-€ 60
No Show vervolgconsultx-€ 30

De bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren. Ons tarief van 20,- euro per kwartier is exclusief btw en andere wettelijke heffingen.

Fysio

Met alle zorgverzekeraars heeft Balanza Leefstijl Expertisecentrum een contract afgesloten. Dat betekent dat de kosten van onze consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze tarieven liggen vast in het contract met de zorgverzekeraars en daar houdt de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht op. Wanneer blijkt dat de vergoeding is verbruikt dan ontvang je rechtstreeks een factuur van ons. Wij zullen tijdig aangeven wanneer de vergoeding van de zorgverzekeraar verbruikt is en pas na akkoord krijg je een factuur van ons. Wanneer de zorgverzekeraar onze consulten/diensten niet vergoed rekenen wij de volgende tarieven

DienstTijdTarief
Screening10 minuten€ 12,50
Screening intake en onderzoek30 minuten€ 41,00
Intake bij een verwijzing30 minuten€ 36,00
Consult30 minuten€ 31,00
Beweeginterventie6 maanden€ 600,00
Aan huis tariefx€ 12,50
No Showx€ 25,00

De bestede tijd wordt altijd afgerond op halfuren. Ons tarief van € 31,00 euro per halfuur is exclusief btw en andere wettelijke heffingen.

Betaling en administratiekosten

Wanneer je een factuur ontvangt van de behandeling en/of diensten van Balanza Leefstijl Expertisecentrum verzoeken wij je om dit bedrag binnen 14 dagen over te maken naar het vermelde rekeningnummer. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen is de financiële administratie van Balanza Leefstijl Expertisecentrum bindend. Balanza Leefstijl Expertisecentrum is bij uitblijven van betaling gerechtigd om tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Na een week versturen wij nogmaals een herinnering. Wanneer de betaling dan alsnog uitblijft zal bij het versturen van een aanmaning de factuur verhoogd worden met € 20,00 administratiekosten.

Incassokosten

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de factuurdatum is voldaan, zonder dat daar een gegronde reden voor is, ben je in verzuim en is Balanza Leefstijl Expertisecentrum gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen. Zolang je in gebreke blijft aan de verplichtingen te voldoen, ook na de 1e, 2e betalingsherinnering en de aanmaning, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende factuur bij jou in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden de incassokosten door een incassobureau en gerechtelijke kosten verstaan.

Aansprakelijkheid 

Balanza Leefstijl Expertisecentrum sluit elke aansprakelijkheid uit van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging van de door Balanza Leefstijl Expertisecentrum verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant. Daarom hebben wij een gedegen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Balanza Leefstijl Expertisecentrum is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van cliënten/deelnemers/opdrachtgevers of derden, waaronder: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Balanza Leefstijl Expertisecentrum niet verantwoordelijk gehouden kan worden. Balanza Leefstijl Expertisecentrum heeft een inspanningsverplichting op alle door haar geleverde behandelingen en diensten, er is dus geen resultaatsverplichting. De adviezen die de zorgverleners van Balanza Leefstijl Expertisecentrum geven zijn resultaatgericht zonder dat we resultaat kunnen garanderen. De opdrachtgever kan Balanza Leefstijl Expertisecentrum niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Klachten

Sinds 1 januari 2016 is Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorg van kracht.

Wanneer je niet tevreden bent, verzoeken we je om eerst contact op te nemen met de zorgverlener of het management van Balanza Leefstijl Expertisecentrum. Misschien is het mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen. Kan er geen oplossing gevonden worden, dan kan je een klacht indienen.

Voor diëtetiek

Bij de Klachtenregeling Paramedici. Zij leveren ondersteuning voor de klachtencommissie, en leveren een klachtenfunctionaris en secretariële ondersteuning. Een klacht indienen kan je doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl

Voor fysiotherapie

Kun je op de www.defysiotherapeut.com informatie en formulieren vinden om je klacht in te dienen. Daarnaast kun je hulp en advies vragen bij het KNGF Ledenvoorlichting. In de wachtkamer liggen ook folders met informatie over de klachtenregeling.

Voor Beweegcentrum:

In geval van klachten met betrekking tot ons Beweegcentrum dien je je in eerste instantie te wenden tot de aanwezige medewerker. Daarna kan een afspraak met de manager gemaakt worden om over de klacht te praten en tot een oplossing te komen.

Aansprakelijkheid Beweegcentrum

Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen in het Balanza Leefstijl Expertisecentrum. Balanza Leefstijl Expertisecentrum en/of haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte of gestolen voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Balanza Leefstijl Expertisecentrum of haar medewerkers. De aansprakelijkheid van Balanza Leefstijl Expertisecentrum is in ieder geval beperkt tot de naar aanleiding van het voorval eventuele maximale uitkering van een Balanza Leefstijl Expertisecentrum afgesloten verzekering.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van goederen of letsel ontstaan bij activiteiten of trainingen in of rond de accommodatie van het Balanza Leefstijl Expertisecentrum.

Balanza Leefstijl Expertisecentrum bewaard achtergelaten kleding of andere eigendommen twee maanden bewaard en worden na deze periode aan een goed doel geschonken.

Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Slotbepalingen

Op alle door Balanza Leefstijl Expertisecentrum gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Avondvierdaagse Kollum

Wandelregels:
Van iedere deelnemer aan de avondvierdaagse in Kollum wordt verwacht dat hij/zij:

• Zoveel mogelijk op de stoep en paden loopt en buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg loopt.
• Afval (denk aan snoeppapiertjes, lege blikjes of zakjes) meeneemt en niet achterlaat in de natuur of op wandelpaden.
• Andere weg- en wandelpadgebruikers niet hindert
• Zich niet wanordelijk gedraagt en niet gaat hardlopen
• Dieren, zoals koeien, schapen, herten, geiten enz. met rust laat.
• Weet dat mee doen aan deze avondvierdaagse is op eigen risico is en dat de organisatoren van de avondvierdaagse niet aansprakelijke gesteld kunnen worden bij ongevallen of vermissing van eigendommen.
• Bij deelname ga je akkoord met portretrecht, je zal nooit zonder toestemming hoofdonderwerp van een foto worden maar kan in groepen wel op de foto komen.