Privacy Policy - Balanza
Privacy Policy

Privacybeleid

Home

Privacybeleid

Disclaimer

Deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Balanza is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Balanza vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Merk je dat er iets niet klopt? Of werkt er iets niet goed? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Alle op deze website geplaatste inhoud, zoals afbeeldingen, teksten en informatie zijn beschermd door auteursrechten en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Balanza. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balanza.

Copyright © 2023

Privacy-en cookiebeleid

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Afspraakmodule

Maak je via onze website een afspraak? Dan worden je gegevens gedeeld met Onlineafspraken.nl. Je gegevens worden veilig opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig is. Het afspraakformulier die wij gebruiken is AVG proof. Voor meer informatie wijzen wij op de Privacy Statement van Onlineafspraken.nl.

Toestemmingsformulier voor verwerking persoonsgegevens ten behoeve van zorgverlening

Waarom dit formulier?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Balanza hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de praktijk komt het erop neer dat wij toestemming moeten vragen middels dit formulier om gegevens van jou te verwerken ten behoeve van jouw individuele/groepsbehandeling diëtetiek. Daarnaast informeren we je over de financiële afhandeling van een behandeltraject.

Via dit toestemmingsformulier ga ik akkoord met onderstaande:

 1. Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens, dit houdt in: de persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale behandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling van het dossier.
 2. Ik geef toestemming voor overleg met derden (huisarts, verwijzer, collega’s), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is. Daarnaast geef ik daar waar nodig toestemming voor het versturen van rapportages naar artsen en verwijzers.
 3. Ik geef toestemming om financiële gegevens te verwerken en op te sturen naar mijn verzekering zodat deze de behandelingen kan vergoeden. Wanneer mijn verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op mij verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is. Ik ga dan akkoord met het opsturen van een factuur naar mijn mailadres.
 4. Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 48 uur voor mijn afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kan ik mij afmelden via de mail (info@dietistbalanza.nl) of voicemail via telefoonnummer (085 760 42 77). Bij niet of te laat afmelden het consult in zal rekening gebracht worden.
 5. Ik ben mij bewust van de informatie-uitwisseling tussen mij en mijn dietist. Als ik mail/whats app/SMS vanaf een onveilig adres is dit mijn eigen verantwoordelijkheid. Als mijn dietist mij iets per post stuurt, ben ik hier eindverantwoordelijk voor.
 6. Ik ben op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden van de praktijk en het daarin opgenomen privacy beleid, waarin de plichten van Balanza en de rechten van mij als cliënt staan omschreven.

Client is te allen tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming

Privacy

Je bezoekt deze website zonder dat wij weten wie je bent. Wel zet het computersysteem automatisch een bestandje (een zogenaamd cookie) met letters en cijfers op jouw computer, maar daar staat geen informatie in over jou. Als je een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie

je bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op je (aan)vraag te kunnen geven. Balanza bedankt je voor het vertrouwen in ons, wij zullen zeer zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken.

Cookies

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

Tracking cookies: Onze website maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Door deze Cookies kunnen wij je gebruikersgedrag op onze website tracken en op basis van deze gegevens onze website optimaliseren. Door de Cookies ontvangen wij gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de Cookies in je browser uitschakelen. Je gegevens worden gedeeld met Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Contactformulier: Voor het contactformulier is alleen je naam en je e-mailadres verplicht. Een telefoonnummer is optioneel. Door middel van je naam en je e-mailadres kunnen wij persoonlijk contact met je opnemen.

Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Contactformulier: Wij kunnen geen contact met je opnemen.

Duur van opslag persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is voor het verwerken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn.

Persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie of wissen van de gegevens

Alles wat je met de zorgverleners van Balanza bespreekt tijdens de behandeling en/of bij de uitvoering van diensten is vertrouwelijk. Om goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we contact- en persoonsgegevens van je nodig. Balanza is verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming . De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Balanza handelt conform deze wet. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. Jouw contactgegevens worden alleen gebruikt om informatie omtrent de behandeling en/of de diensten van Balanza te verzenden. De contactgegevens kunnen in de toekomst worden gebruikt voor marketingdoeleneinden van Balanza. Je kunt dan te allen tijde aangeven dat je dit niet wilt. De contact- en persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

Balanza is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

De plichten van Balanza:

 • Jouw gegevens (BSN, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische gegevens, naam zorgverzekeraar en verwijzer) worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk:

– voor paramedische (dietistische) zorgverlening;

– voor doelmatig financiële afhandeling van jouw behandelingen bij de

zorgverzekeraars;

– (anoniem) voor klanttevredenheidsonderzoeken.

 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden en vooraf wordt jouw goedkeurig gevraagd middels een door jezelf ondertekende toestemmingsformulier.
 • Alle dietisten werkzaam binnen Balanza hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie paramedische behandelingen.
 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (zoals zorgverzekeraars en softwareleveranciers) middels verwerkersovereenkomsten.
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jouzelf.
 • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jijzelf hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 • Jouw financiële gegevens bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar.

De rechten van de cliënt

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Balanza van je heeft.
 • Het recht om een klacht in te dienen: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Identiteit

Balanza

info@balanza.nu

Voorstraat 32 9291 CK Kollum

KvK nummer: 87168197

Vragen?

Bij vragen of feedback kan je contact opnemen met info@balanza.nu